Algemene voorwaarden

1. Hoogbergen Advocaten B.V. (hierna Hoogbergen) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder de advocatuur.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht aan Hoogbergen, daaronder begrepen elke vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hoogbergen, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

4. Als zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Hoogbergen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hoogbergen onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Als door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Hoogbergen aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Hoogbergen gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hoogbergen onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.

5. Voor zover personen die met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Hoogbergen gegeven opdrachten de bevoegdheid van Hoogbergen in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Elke eigen aansprakelijkheid van Hoogbergen voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6. De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

7. Verstrekte opdrachten worden door Hoogbergen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

8. Hoogbergen neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage in het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan Hoogbergen kenbaar maakt. Slaagt Hoogbergen er niet in uw klachten te verhelpen, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement dat tevens ter inzage in kantoor ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen één maand na afhandeling van de klacht door Hoogbergen wendt tot de gewone rechter. In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is ook de incasso-arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van deze brief.

9. Op de rechtsverhouding tussen Hoogbergen en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Hoogbergen en een opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.

10. Niet alleen Hoogbergen, maar ook alle personen -zowel zij die op enigerlei wijze aan Hoogbergen zijn verbonden of waren verbonden, inclusief hun erfgenamen, als ook derden, die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld- kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Neem telefonisch contact met ons op ( 0575 – 491560 ) of maak een afspraak.
Hoogbergen Advocaten