Interne en externe klachtenregeling

 

Hoogbergen Letselschadeadvocaten kent een interne en een externe klachtenbehandeling.

1. Als u een klacht heeft waarbij de definitie van klacht ruim geïnterpreteerd wordt en het beste uitgedrukt kan worden als ‘elke vorm van ontevredenheid over het kantoor Hoogbergen Letselschadeadvocaten’, dan kunt u deze klacht schriftelijk aan Hoogbergen Letselschadeadvocaten kenbaar maken. Onder schriftelijk wordt eveneens verstaan de mogelijkheid die de website van ons kantoor biedt onder de punten klachtenregeling. De klacht dient gericht te worden aan de directie van Hoogbergen Letselschadeadvocaten. Een voorbeeld van de interne klachtenprocedure kan bij Hoogbergen Letselschadeadvocaten worden aangevraagd.

2. De ontvangst van uw klacht wordt uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst bevestigd door Hoogbergen Advocaten B.V.

3. De afhandeling van de klacht geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de termijn van één maand. Door Hoogbergen Letselschadeadvocaten kan, voordat de termijn van een maand verstreken is, nadere motivering gevraagd worden aan klager. Hoogbergen Letselschadeadvocaten doet dit uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht.

4. Als de klacht niet tot bevrediging van de cliënt is opgelost, heeft de cliënt de volgende mogelijkheden:

* De klacht/het geschil voorleggen aan de geschillencommissie advocatuur nu door ondertekening van de algemene voorwaarden de cliënt en Hoogbergen Advocaten dit zijn overeengekomen. Het website-adres is www.degeschillencommissie.nl. Voor meer informatie over deze regeling kan ook de site van de Orde van Advocaten worden geraadpleegd. Het reglement kan worden opgevraagd via postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

* Klager kan ook een klacht indienen bij de LSA. Het secretariaat van de LSA is bereikbaar via postbus 21, 3940 AA te Doorn of via www.lsa.nl

Alg. Voorwaarden -   Copyright 2015       TELEFOON: 074-7501480 | E-MAIL: INFO@HOOGBERGEN-ADVOCATEN.NL