Privacyverklaring

Privacyreglement Hoogbergen Letselschadeadvocaten
Hoogbergen Letselschadeadvocaten, gevestigd te Hengelo en Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57022151, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacyreglement legt uit hoe Hoogbergen Letselschadeadvocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacyreglement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Hoogbergen Letselschadeadvocaten persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiele) cliënten;
b. bezoekers aan het kantoorgebouw van Hoogbergen Letselschadeadvocaten;
c. bezoekers van www.hoogbergen-advocaten.nl;
d. sollicitanten;
e. alle overige personen die met Hoogbergen Letselschadeadvocaten contact opnemen
of van wie Hoogbergen Letselschadeadvocaten persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Hoogbergen Letselschadeadvocaten verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak – andere persoonsgegevens;
b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak; c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Hoogbergen Letselschadeadvocaten zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
d. Hoogbergen Letselschadeadvocaten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens. Met betrekking tot hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen die de website van Hoogbergen Letselschadeadvocaten bevat het volgende: Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website / het desbetreffende social media platform. Hoogbergen Letselschadeadvocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Hoogbergen Letselschadeadvocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze platformen met de privacy omgaan wordt verwezen naar het privacyreglement van deze platformen.

3. Doel van de persoonsregistratie


Hoogbergen Letselschadeadvocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. een goede uitvoering van de dienstverlening aan cliënten die door Hoogbergen Letselschadeadvocaten wordt verleend;
b. het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van een doelmatige schaderegeling, advisering en procedure;
c. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
d. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
e. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder
individuele cliëntprofielen aan te leggen;
f. het verbeteren van de kantoorwebsite www.hoogbergen-advocaten.nl g. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
h. het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
i. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Hoogbergen Letselschadeadvocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d. een ander gerechtvaardigd belang.

5. Verwerkers

Hoogbergen Letselschadeadvocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Hoogbergen Letselschadeadvocaten persoonsgegevens verwerken. Hoogbergen Letselschadeadvocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Hoogbergen Letselschadeadvocaten maakt gebruik van een beheerder / automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Hoogbergen Letselschadeadvocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van de schaderegeling, een gerechtelijke procedure, het sluiten van een overeenkomst , het declareren van de dienstverlening of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak. Hoogbergen Letselschadeadvocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Bewaren van gegevens

Bewaartermijn cliënten
Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd en tenminste vijf jaar nadat een dossier is afgesloten. Bewaartermijn medewerkers met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel zeven jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de medewerker uit dienst is getreden, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit het personeelsbeleid voortvloeit Verstrijken van bewaartermijn en vernietiging van gegevens Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar. Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede wanneer de bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. Indien de desbetreffende gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

8. Wijzigingen privacyreglement

Hoogbergen Letselschadeadvocaten kan dit privacyreglement altijd wijzigen. Het is verstandig dit privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Hoogbergen Letselschadeadvocaten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Hoogbergen Letselschadeadvocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@hoogbergen-advocaten.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Hoogbergen Letselschadeadvocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Hoogbergen
Letselschadeadvocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@hoogbergenadvocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Hengelo, 26 november 2020